Utrzymanie budynków administracji

img

W artykule Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane m.in.- termin inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono dokładnie tematykę procesu inwestycyjnego. Artykuł w sposób kompleksowy i wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia i problemy, jakie stają zarówno przed inwestorami, jakim sposobem i wykonawcami rozpoczynającymi sprawa sądowa budowlany. W publikacji internetowej pozostały podobnie uwzględnione zmiany wynikające z reformy samorządu terytorialnego, z nowelizacji Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodatkowo Kodeksu cywilnego. Ponadto, zamieszczono nowe, wynikające z tych zmian, wzory decyzji i pozwoleń budowlanych. Wszystko to sprawia, że poradnik jest nieocenioną pomocą prawną. Adresaci: potencjalni inwestorzy budowlani, wykonawcy inwestycji budowlanych, pracownicy państwowego dozoru inwestorskiego, studenci Wydziałów Prawa, Administracji, Budownictwa Lądowego, Wodnego, Architektury, wyższych szkół ekonomicznych, biznesu, pracownicy firm consultingowych, banków, developerzy. Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w przedtem wziąć w rachubę teraźniejszy wcięcie nieruchomości, aliści także zaczerpnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W publikacji internetowej omówiono m.in.:- profil informacji o nieruchomości wypadkowy z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- formę, treść, termin dodatkowo skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,- wpływ na status nieruchomości decyzji administracyjnych, takich jakim sposobem decyzja o warunkach zabudowy, uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, : transkrypcja z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,- prawo do czynności powiązanych z obrotem nieruchomościami,- warunki zasiedzenia w dobrej również w złej wierze,- ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, kodeksów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,- zadania spojone z użytkowaniem wieczystym, w tym między innymi piruet nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- prawa obciążające nieruchomość, między innymi najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,- zasady sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską). Omówieniu zadań towarzyszą pożyteczne przykłady oraz orzecznictwo sądowe. Lektura przeznaczona dla posiadaczy nieruchomości, a także osób planujących ich zakup – także osób fizycznych, jakże i przedsiębiorców.

  • ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego art 2 Nowelizacją z dnia ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego art 2 Nowelizacją z dnia
  • wieloletnia prognoza finansowa na ile wieloletnia prognoza finansowa na ile
  • Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości
  • Akta osobowe o prowadzeniu dokumentacji Akta osobowe o prowadzeniu dokumentacji
  • wieloletnia prognoza finansowa a wieloletnia prognoza finansowa a
Top